Slovo na záver od národného cyklokoordinátora Petra Klučku

klucka2023

Milí účastníci nášho spoločného jubilejného 10. ročníka celonárodnej kampane Do práce na bicykli 2023.

Chcem sa vám všetkým poďakovať, že ste v mesiaci jún na svojich cestách do práce nechali svoje auto doma a využili ste na tento účel chôdzu, verejnú osobnú dopravu alebo bicykel.

V duchu ústrednej myšlienky tohtoročnej kampane „Tvoja cesta, tvoja voľba!“ sme spoločne dosiahli rekordné čísla v počte zapojených samospráv, zamestnávateľov, tímov, odjazdených kilometrov či ušetrených ton CO².

Klobúk/cyklistickú prilbu dole pred vami všetkými!

Potešiteľná je pestrosť celého cyklistického a pešieho peletónu, vrátane používateľov verejnej osobnej dopravy. Z rozhovorov s viacerými z vás viem, že pre mnohých z vás to je úplne samozrejmé a že sa takto prirodzene správate počas celého roka, nielen počas kampane.

Osobne by som rád využil túto príležitosť a vyzdvihol by som príkladnú aktívnu účasť troch družstiev z Veľvyslanectva Holandského kráľovstva. Krajiny, ktorá je naším vzorom v snahe trvalo podporovať udržateľné druhy dopravy v našom každodennom pracovnom aj osobnom živote.

O podpore rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky sa u nás v poslednom období čoraz viac hovorí. Ľudí na dvoch kolesách pribúda, či už na ceste do práce, za povinnosťami, alebo iba tak, rekreačne vo voľnom čase. Nemôžeme však zostať iba pri slovách!

V tejto súvislosti by som preto rád dal nám všetkým do pozornosti našu snahu o zvýšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky, chodcov a cyklistov vo všetkých oblastiach a vo vzájomnej spolupráci a koordinácii postupných krokov všetkých kompetentných a zodpovedných „hráčov na trhu“.

Nemenej dôležitou oblasťou je však aj kvalitná a zmysluplná projektová príprava výstavby bezpečnej cyklistickej infraštruktúry. Vnímam preto veľmi intenzívne potrebu trvalého vzdelávania projektantov, pracovníkov samospráv, policajtov a občianskej verejnosti. Prvé a úspešné kroky v tejto oblasti sa už vďaka kolegyniam z Trnavského a Banskobystrického samosprávneho kraja uskutočnili. Treba v nich však naďalej pokračovať v rámci všetkých ostatných krajov.

Záverom by som si, paradoxne, dovolil zvoliť miesto slova na záver skôr výzvu na úvod. Úvod na prípravu ďalšej dekády kampaní Do práce na bicykli, o ktorých zmysle a význame už nikto nepochybuje.

Do bicyklovania!

Peter Klučka, národný cyklokoordinátor

 

 

 

 

zdieľať článok