Podarila sa veľká vec!

parlament

Piatok 10. mája sa zapíše veľkými písmenami do histórie rozvoja cyklodopravy na Slovensku. Práve v tento deň bol totiž v NRSR schválený tzv. “cyklodotačný zákon”, ktorý otvára samosprávam dvere k financovaniu rozvoja cyklistickej infraštruktúry nielen prostredníctvom eurofondov ako tomu bolo doteraz, ale aj z vlastných rozpočtových zdrojov štátu. K definitívnemu schváleniu zákona s účinnosťou od 1. júla 2019 tak došlo symbolicky práve počas prebiehajúcej kampane Do práce na bicykli.

“Zákon o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky je reakciou na neustále rastúci dopyt po cyklistickej infraštruktúre, ktorá pribúda pomalšie ako rastie počet cyklistov v uliciach či regiónoch. Do budúcna tak štátu nič nebráni, aby výraznejšie podporoval nielen ekologickú formu dopravy na kratšie vzdialenosti, ale tiež cykloturistiku, ktorá môže byť významnou hybnou silou pri rozvoji cestovného ruchu na Slovensku,” uviedol jeden z jeho hlavných autorov Peter Klučka, národný cyklokoordinátor.

Dotácie budú môcť byť použité na tieto účely:
a) vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu alebo rekonštrukciu cyklistickej komunikácie,
b) vypracovanie projektovej dokumentácie na dopravné značenie cyklistickej komunikácie,
c) výstavba alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry, alebo
d) osvetové kampane a propagačné kampane, ktorých cieľom je podpora cyklistickej dopravy a cykloturistiky.

Na vytváraní a presadzovaní tohto zákona má veľkú zásluhu okrem národného cyklokoordinátora Petra Klučku a jeho kolegov na Ministerstve dopravy a výstavby SR (MDV SR) aj množstvo organizácií a občianskych združení, a nechýbal ani tím kampane Do práce na bicykli. Aj obrovský počet účastníkov, ktorí sa do tejto každoročnej kampane zapájajú (a ktorých množstvo každým rokom rastie), bol napokon jedným z argumentov, vďaka ktorému sa podarilo presvedčiť kompetentných, že cyklodoprava vlastnú rozpočtovú kapitolu na MDV SR potrebuje. Každý účastník, ktorý sa do DPNB za posledné roky zapojil, tak svojou účasťou prispel k tomuto dôležitému cyklistickému míľniku, za čo každému ďakujeme! Bez vás by to bolo omnoho ťažšie, ak nie nemožné.

Počas úvodného roka plánuje MDV SR do tohto dotačného mechanizmu “naliať” 1,7 milióna eur, pričom v ďalších rokoch postupne 2,8 milióna, 12,8 milióna a 15,2 milióna eur. Do roku 2022 by tak mohli samosprávy spolufinancovať svoje cyklo-projekty sumou viac než 32 miliónov eur. Veríme, že tieto finančné plány ostanú minimálne dodržané. Tak, ako sa nám spoločným verejným tlakom podarilo uviesť tento zákon do života, budeme sa aj do budúcnosti verejným tlakom, aj v podobe stále silnejúcej kampane Do práce na bicykli, snažiť o splnenie týchto naplánovaných cieľov. Takmer 13-tisíc registrovaných súťažiacich je totiž naozaj neprehliadnuteľných a dokáže kompetentných minimálne upozorniť, že cyklistická komunita nie je vôbec zanedbateľnou skupinou obyvateľstva Slovenska.

Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica, mm, as
Foto: Peter Klučka

zdieľať článok